تبلیغات
وبلاگicon

مطالب جالب،خواندنی،خنده دار و سرگرم کننده


Keyboard ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪ؟

Communication Board ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﯽ ﺷﻦ ﻫﺎ رو ﺑﺮد؟

Morphine .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﻦ ﮐﻨﯽ

MissCall .دﺧﺘﺮ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ را ﮔﻮﯾﻨﺪ

Freezer ﺣﺮف ﻣﻔﺖ

Suspicious .ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ: ﺳﺎس از ﺑﻘﯿﻪ ی ﺣﺸﺮات ﺟﻠﻮ ﺗﺮ اﺳﺖ

Johnny Depp ﻗﺎﺗﻞ اﻓﺴﺮدﻩ

Acer !ای آﻗﺎ

Welcome دﻫﻦ ﻟﻖ

Manual ﻣﻦ و ﺑﻘﯿﻪ

Accessible ﻋﮑﺲ ﺳﯿﺒﯿﻞ

Refer ﻓﺮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﻣﻮ

See you later !ﻻت ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎی

Good Setting .آن ﺳﻪ ﭼﯿﺰِ ﻧﯿﮏ را ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ - ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ -ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ

Piece of a man who owns a locker !ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻻﮐﺮدار

Above Border ﻓﺮاﻣﺮز

Insecure اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ

Business .اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﻮزﯾﻨﻪ در ﮔﻮﯾﺶ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ

Legendary ادارﻩٔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻟﺠﻦ و ﮐﺜﺎﻓﺎت ﺷﻬﺮی

Subsystem ﺻﺎﺣﺐ دﺳﺘﮕﺎﻩ

Velocity ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم آن از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای وﻟﻮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

Comfortable ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ

Long time no see !دارم ﻟﻮﻧﮓ ﻣﯽﭘﯿﭽﻢ، ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ

Cambridge .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻬﺎﯾﺶ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ

Categorize .ﻧﻮﻋﯽ ﻏﺬای ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮاز ﻃﺒﺦ ﻣﯽﺷﻮد

Jesus .در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ داغ ﻧﺰﻧﺪ

Hairkul آﻧﮑﻪ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮ دارد

Watergate دروازﻩ دوﻻب

UNESCO ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

Finland ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ دارﻧﺪ

Damn You All دم ﻫﻤﺘﻮن ﮔﺮم

Latino ﻻت ﺑﺎزی ﻣﻤﻨﻮع

Godzilla ﺧﺪای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدن از ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮزﯾﻼ

Savage Blog ﺳﺎوﺟﺒﻼغ

Betamethasone ﻣﻨﻄﻘﻪ اى در ﻣﻌﺮض ﺑﺘﺎ و از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻣﻮاج
طبقه بندی: طنز و خنده دار، جالب از همه چی،
برچسب ها: جالب، باحال، کلمات مشترک زبان فارسی و انگلیسی،

تاریخ : دوشنبه 1392/03/13 | 01:02 ب.ظ | نویسنده : zahra | نظرات

  • یکتا گستر
  • بک لینک
  • ضایعات